Odisha – IFS APRs – 2012

Home » Odisha – IFS APRs – 2012

Odisha – IFS APRs – 2012


 1. Vinod Kumar[PDF](315.43 KB)
 2. Ajay Kumar Mahapatra[PDF](277.76 KB)
 3. Ajit Bharthuar[PDF](33.4 KB)
 4. Ananta Kishore Prusty[PDF](361.02 KB)
 5. Anup Kumar Nayak[PDF](349.56 KB)
 6. Atish Kumar Behera[PDF](110.92 KB)
 7. Debabrata Ray[PDF](312.68 KB)
 8. Debidutta Biswal[PDF](336.31 KB)
 9. Deepak Mohanty[PDF](721.17 KB)
 10. Dinesh Singh[PDF](268.79 KB)
 11. EL Yanger Aier[PDF](49.06 KB)
 12. K Jude Sekar[PDF](45.37 KB)
 13. Kali Charan Honsda[PDF](530.68 KB)
 14. M Sathyanarayana[PDF](3.14 MB)
 15. M Yogajayanand[PDF](237.24 KB)
 16. Manmohan Panigrahi[PDF](294.91 KB)
 17. Manoj V Nair[PDF](420.95 KB)
 18. Pitambar Sethi[PDF](404.01 KB)
 19. Prakash Chand Gogineni[PDF](602.75 KB)
 20. Ramesh Ch Sethi[PDF](1.46 MB)
 21. Sandeep Tripathi[PDF](353.69 KB)
 22. Siddhanta Das[PDF](299.54 KB)
 23. Sudhanshu Sekhar Khora[PDF](311.19 KB)
 24. Suresh Pant[PDF](299.18 KB)